Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Образование за утрешния ден"

24.06.2020 г.

    През учебната 2019/2020 година в ОУ „Антон Страшимиров“ с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен беше сформиран клуб по интереси „Моят приятел – компютъра“ за допълнителни занимания по ключови дигитални умения по Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    В групата са включени 15 ученици от начален етап (II – IV клас). Подборът им се осъществи след попълване на Анкетна карта (Приложение № 3). Всички ученици бяха отбелязали, че нямат дигитални умения. Това спомогна да се определи нивото на владеене на дигиталните им компетенции – базово.

    Цели на клуба:

▪  Формиране и развитие на ключови дигитални компетентности.

▪ Развиване на основна компютърна грамотност чрез използване на офис приложения за текстообработка, създаване на презентация, търсене на информация в Интернет, използване на приложения за създаване на интерактивни игри.

Очаквани резултати: Учениците спазват правилата за безопасна комуникация в социалните мрежи. Могат да използват търсачки за намиране на информация. Умеят да намират, изтеглят, съхраняват и споделят информация в Интернет. По-голяма част от тях могат да създадат и обработят документ с MS Word, да създават кратки презентации с MS PowerPoint.

    След приключване на заниманията е попълнена Анкетна карта (Приложение № 4) за мнението на учениците от участието им в Проект „Образование за утрешния ден“. Всички ученици споделиха, че са удовлетворени, занятията са били интересни и забавни и желаят да участват отново.