Стратегия за равитие на ОУ "Антон Страшимиров" с. Бохот, общ. Плевен през периода 2021/2026 година

Стратегия за равитие на ОУ "Антон Страшимиров" с. Бохот, общ. Плевен през периода 2021/2026 година

 На заседание на Педагогическия съвет, проведено на 31.05.2023 г. с Протокол № 4 е приета актуализацията на Стратегията за развитие на училището през периода 2021/2026 година.