За нас

Основно училище „Антон Страшимиров“ с. Бохот е утвърден просветен и образователен център в населеното място със 157-годишна история. На тази основа градим съвременния му облик, като сме призвани да отговорим на новите условия, потребности и характеристики на динамично развиващата се социално-икономическа среда и да предложим адекватно за XXI век образование на учениците.

Мисия: Училището да се утвърди като конкурентен и привлекателен център за всички деца, подлежащи на задължително обучение от района и околните населени места.

Визия: Училище с модерна, безопасна, приобщаваща и атрактивна среда. Учебно съдържание, което е адаптирано към индивидуалните характеристики на децата - интересно, достъпно и разбираемо за тях. Ученици, в чиито погледи е будно детското любопитство, които мислят, търсят, дискутират, анализират и умеят да представят наученото. Учители – партньори, направляващи процеса на обучение, а не са единствен източник на информация. Родители – активни и осъзнати партньори на учители и училище, заинтересовани за успеха на своите деца.